‘ทต.ปริก’ อ.สะเดา จ.สงขลา 3 ยุทธศาสตร์จัดการขยะ มุ่งสร้าง Zero Waste!
.
ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา กับโมเดลจัดการขยะแบบพึ่งตนเอง ด้วย 3 ยุทธศาสตร์จัดการขยะ เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมต้นทาง คือการคัดแยกขยะ เอาไปทำปุ๋ย กิจกรรมกลางทาง คือการแปรรูป รีไซเคิลขยะ และกิจกรรมปลายทาง คือการเก็บขยะไปฝัง ให้ไม่มีกลิ่นเหม็น
.
ร่วมติดตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ 3 ยุทธศาสตร์จัดการขยะในชุมชนปริก กันต่อได้ใน Facebook Live งานเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น” ผ่านช่องทาง Facebook Page : สุขภาวะชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส