จบปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก! ชุมชนเดินหน้าจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

.

ต่อยอดข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ที่มาของปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าให้ทุกครัวเรือนในชุมชน มีทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงตลอดไป

.

ชวนอ่านบันทึก จากเสวนาออนไลน์ “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยมือชุมชน” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

https://www.facebook.com/watch/?v=3662483407112814

.

#การจัดการน้ำโดยชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส