ใบงาน-02-ปฏิบัติการ-การทบทวนและออกแบบระบบการจัดการพื้นที่