ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักคิดและหลักปฏิบัติของระบบข้อมูลตำบลและการวิจัยชุมชน โดยมี นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาต่อแนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน (RECAP) พร้อมทั้ง ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน บรรยายแนวคิดและหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนโดยการสำรวจ (TCNAP)

โดยมีองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นภาคอีสานเข้าร่วมทั้งหมด 56 อปท. จำนวน 211 คน เข้ารับการทบทวนหลักคิดและหลักปฏิบัติของระบบข้อมูลตำบลและการวิจัยชุมชน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ยังได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของนักวิชาการระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) โดยผู้ที่ได้เกณฑ์ดีเยี่ยมจำนวน 24 คน ดีมากจำนวน 121 คน และดี จำนวน 6 คน และการทดสอบความรู้ความสามารถของนักวิชาการวิจัยชุมชน (RECAP) โดยผู้ที่ได้เกณฑ์ดีเยี่ยมจำนวน 75 คน ดีมากจำนวน 98คน

ที่มาและภาพประกอบ : เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคอีสาน