คู่มือจัดการโซน-๑-การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน