1_คำนำ
2_สารบัญ
3_ร่างกำหนดการเวที-27-29-ต.ค.2563
4_ร่าง-กำหนดการโซน-๑-การควบคุมโรคติดต่อ
7_ภาคผนวก-ก-คณะทำงานและบทบาทหน้าที่-25102563
8_ภาคผนวก-ข-ร่าง-Script-วิทยากร-Leader-Talk

9_ภาคผนวก-ค-ร่าง-script-สำหรับวิทยากร-ในกลุ่มย่อย-case-กระตุ้น

10_ภาคผนวก-ง-แบบบันทึก-Leader-talk

11_ภาคผนวก-จ-แบบบันทึกบัตรคำ
12_ภาคผนวก-ฉ-แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผล
6_โซน-๑-ชี้ทิศทางอนาคต-“การควบคุมโรคติดต่อ”-1