เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอย่างมากในแต่ละปี การณรงค์ให้ประชาชนลด – ละ –เลิกการดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งมีชุมชนหนึ่งที่สามารถสร้างให้คนเลิกเหล้าได้จริง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆนั้นคือตัวบุคคล ขยายไปสู่ครัวเรือน และต่อยอดไปยังชุมชน ทำให้ชุมชนมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา  เป็นชุมชนที่เรียกได้ว่าสามารถสร้างคนให้เลิกเหล้าได้จริงชุมชนหนึ่ง

ท่านประเสริฐ ไชยสุข ปลัด อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา   ได้เปิดเผยถึงมาตรการที่ทางชุมชนนำมาใช้เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนลด ละ เลิกการดื่มสุราได้คือ มาตรการ 4 สร้าง ซึ่งได้แก่ สร้างต้นแบบ –สร้างเส้นทางปลอดภัย –สร้างนวัตกรรมช่วยเลิกโดยชุมชน –สร้างมาตรการทางสังคม

”สร้างต้นแบบบุคคลเลิกเหล้า” เดิมทีคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเมื่อเลิกงานจึงนิยมตั้งวงสังสรรค์ดื่มสุรากันเป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้เกิดอุบัติขึ้นในชุมชนขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์ ทางชุมชนจึงได้เริ่มโครงการ “งดหล้าเข้าพรรษา” โดยมีกลุ่มคนที่นำร่องเริ่มโครงการนี้ขึ้นก่อนคือ “ชมรมเขยมะกลือใหม่ “ ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญในตำบลที่เป็นคนนอกพื้นที่มะเกลือใหม่ได้เข้ามามีครอบครัวในตำบล เพื่อต้นแบบให้คนในชุมชนเริ่มเข้าร่วมโครงการงดเหล้าพรรษา ซึ่งประสบสำความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะมีชาวบ้านนอกชมรม เขยมะเกลือใหม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ประมาณ 2-3 คน ซึ่งปกติบุคคลเหล่านี้นิยมดื่มเบียร์หลังเลิกงานทุกวันอย่างต่ำวันละ 3 ขวด เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ต่อมาบุคคลเหล่านั้นได้สามารถงดดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถาวรสิ้นเชิง ส่งผลให้เป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้าในชุมชน

ต่อมาได้มีการขยายจากตัวบุคคล ต้นแบบไปสู่ครอบครัว และขยายต่อไปยังเพื่อนบ้าน ในชุมชน และต่อยอดไปยังชุมชน โดยมี 1 ชุมชนที่สามารถเป็นชุมชนที่งดเหล้าได้จริง คือ  “บ้านใหม่สันติ” ที่มีธรรมนูญประจำหมู่บ้านคือปลอดสุราและการพนันในงานต่างๆทั้งงานมงคล และงานไม่มงคล เช่น งานศพ งานบวช  ทอดผ้าป่า กฐิน งานแต่งงาน เป็นต้น  สามารถปฏิบัติได้จริง และปัจจุบันยังคงทำได้อยู่จริง

“สร้างเส้นทางปลอดภัย” เนื่องทางตำบลมะเกลือใหม่ เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น จึงมักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนใหญ่มาจากคนนอกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณสี่แยก ถนนโชคชัยเดชอุดม 24 ตัดกับถนนมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเป็นประจำ จึงได้มีการจัดทำถนนสีขาวขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยได้มีการดำเนินการโครงการถนนสีขาวดังนี้ มีการจัดทำป้ายประสาสัมพันธ์ เตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ หรือการทางโค้ง ,มีการจัดทำป้ายสัญญาณหรือสัญลักษณ์จราจรขึ้นมาใหม่ให้เด่นชัด, มีการจัดตั้งด่านชุมชน ตรวจตราดูแลผู้ขับขี่ ,การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่อาสามัครที่เข้ามาดูแลโครงการถนนสีขาว โดยร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินโดยจัดอบรมขึ้น และมีการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ตัดหญ้าที่บดบังทัศนวิสัยน์ในการขับขี่

 

“สร้างนวัตกรรมช่วยเลิกในชุมชน” ได้มีการมอบวุฒิบัตร “บุคคลใจหิน-ใจเพชร” ให้แก่บุคคลที่เลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต มาเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นผลงานและปฎิบัติตาม

“สร้างมาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย” โดยขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนในปฎิบัติตามกฎหมายการจำหน่าย สุรา และแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยลดอุบัติในอีกทางหนึ่ง และขอความร่วมมือไปยังแต่ละครอบครัวในการจัดงานต่างๆไม่ให้มีแอลกอฮอล์ภายในงาน โดยชู หมู่บ้านต้นแบบ “บ้านใหม่สันติ” เป็นตัวอย่างซึ่งทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างเมื่อบ้านไหนจะจัดงานจึงเป็นงานที่ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง

มาตรการที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้ชุมชนมะเกลือใหม่ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ปีใหม่ และสงกรานต์อุบัติเหตุเป็น “0” และยังคงปฎิบัติตามมาตรการนี้ต่อไป

ท่านประเสริฐ ไชยสุข ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ผมจะกล่าวทุกๆครั้งเวลาไปงานหรือจัดอบรมว่า ในเวลาที่พวกคุณดื่มสุรา ในงานต่างๆนั้น สิ่งที่ตามมาคือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน บางครั้งหลายคนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งสามารถประเมินค่าได้ ดังนั้นถ้าจะดื่ม ขอให้อยู่บ้าน อย่าออกไปข้างนอก และขอให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้ออกไปดื่มสุรานอกบ้านเมื่อเราร่วมมือกัน ชุมชนของเราก็จะปลอดสุรา ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น”