ทำงานเป็นภาคีเครือข่าย ตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบล เป็นวิธีการรับมือของอบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด 19
โดยจะมีการใช้มติของคณะกรรมการควบคุมโรคในการพิจารณาการดำเนินการต่างๆ เช่น หยุดการเคลื่อนย้ายผู้คน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ การปิดร้านอาหาร ปิดตลาด โดยที่มีนวัตกรรมด้านอาหารรองรับเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้