การจะสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในชุมชน เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมๆกัน  เช่นเดียว กับ ตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมือง           จ.นครราชสีมา ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นได้ ด้วยการจัดทำแผนชุมชน เป็นธงในการพัฒนา  โดยมี นางสุทิน  ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้สำเร็จ ผ่านแผนงานชุมชนที่คนทุกช่วงวัยพร้อมใจกันร่วมผลักดันหนุนเสริมกันอย่างเต็มกำลัง

“เดิ่นวัวยิ้ม” ของกลุ่มเยาวชน “แก๊งลูกวัว”  เปลี่ยนลานกว้างให้เป็นลานแห่งโอกาส และการเรียนรู้

“เดิ่นวัวยิ้ม”  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เกิดจากกลุ่มเยาวชน “แก๊งลูกวัว” ช่วยกันค้นหา 3 ดี ในชุมชนได้แก่ พื้นที่ดี ผู้นำดี ภูมิปัญญาดี  จากการสำรวจทำให้เยาวชน ค้นพบศักยภาพของชุมชน ที่จะช่วยแก้ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาเด็กแว้น เด็กติดเกม รวมไปถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมได้ ด้วยการเปิดลานกว้างของชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งการสร้างงานศิลปะบนกำแพงเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน

เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์และผลิตผลต่างๆในชุมชนมาวางขาย ทั้งผักปลอดสารพิษ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน  รวมไปถึงเป็นพื้นที่ สำหรับ การละเล่นศิลปะพื้นที่บ้าน  จัดเวิร์คช็อปทำขนมพื้นบ้าน นอกจากนี้ในพื้นที่ ยังมีกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็นฐานๆ ให้ได้ร่วมสนุก  ให้ผู้มาเยี่ยมชม “เดิ่นวัวยิ้ม” ได้เรียนรู้อีกด้วย

โรงเรียนผู้สูงอายุ เปลี่ยนคนสูงวัย ให้ “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 215 คน  โดยหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนผ้สูงอายุ จะครอบคลุมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกจากกิจกรรมร้อง เล่น เต้นรำ จนเกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมรำสวย รับแสดงรำตามงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังรวมตัวกันทำกิจกรรมทางด้านศาสนาทุกวันพระ ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง มีสังคม และสามารถลดอาการซึมเศร้าและความเหงาลงไปได้

สร้างจิตอาสาชุมชน โดยคนในชุมชน ช่วยคนในชุมชน

กลุ่มจิตอาสาตำบลหนองกระทุ่ม รวมตัวกันในปี 2551 จากกลุ่มสตรีตำบลหนองกระทุ่มที่มีใจรักในการบริการด้านสาธารณะ และเป็นนักจัดการอย่างมืออาชีพ เช่น เมื่อมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ กลุ่มสตรีจิตอาสาจะแจ้งให้เครือข่ายทั้ง 9 หมู่บ้านรับทราบและเข้ามาช่วยเหลือตามความถนัด หรือในช่วงเทศกาลต่าง ๆ กลุ่มจิตอาสาจะร่วมกับ อปพร.จะออกมาตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวก ให้กับผู้สัญจรไปมา รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถ ทางถนน   และในยามปกติกลุ่มจิตอาสายังช่วยกันทำความสะอาดชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะทำพร้อมกันทำทั้งตำบล

ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็น โรงพยาบาลชุมชน โดยประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม หรือ รพ.สต. หนองกระทุ่ม เป็น รพ.สต.ขนาดกลางรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 9 หมู่บ้าน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รพ.สต.ได้เชื่อมต่อกับระบบบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สร้างระบบการทำงานร่วมกันของ อสม. โดยจะมีแพทย์จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา มาให้บริการตรวจสุขภาพและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี พร้อมทั้งติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับ อสม. อีกด้วย

แผนชุมชนของตำบลหนองกระทุ่ม เน้นการสร้างพลังจิตอาสา สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลหนองกระทุ่มจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

# COVID-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส