เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม Bali 3 ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู่ ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการลงนามความร่วมมือผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการนี้

นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ประกาศความมุ่งมั่นว่า “จะเสริมสร้างพลังท้องถิ่นชุมชนให้มีความเช้มแข็ง ยืดมั่นในอุดมการณ์ และจะน้อมหลักคำสอนศาสตร์พระราชาอันได้แก่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”, “ระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสานพลัง “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” โดยเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่

รากฐานที่ดี เริ่มต้นจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน มีการกำหนดเป้าหมาย สร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในชุมชน ด้วยการจัดพื้นที่ให้แสดงออก สร้างครอบครัวให้อบอุ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศ

ผู้สูงอายุต้องสามารถดูแลตัวเองได้ โดยพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นระบบการดูแลที่ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกประเภท และจะไม่มีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งผู้สูงอายุจะต้องมีสุขภาพและรายได้ที่เพียงพอ

 

ไม่มีผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมระบการจัดการในพื้นที่ให้มีสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลให้คนในชุมชนเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนการเงิน

“ลดเมา เพิ่มสุข” ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ และลดจำนวนของนักดื่ม ภายใน 1 ปี ให้ได้ 3,200 คน โดยใช้หลักการ 4 สร้าง 1 พัฒนา “ลดเมา เพิ่มสุข”

“เลิกสูบก็เจอสุข” ควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยกำหนดเป้าหมาย ภายใน 1 ปี จะมีผู้เลิกสูบบุหรี่ทั้งเครือข่าย จำนวน 1,600 คน  ด้วยการมีคลินิคและนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกสูบ ให้เป็นครอบครัวชุมชนไร้ควัน

โดยนับจากนี้ เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เครือข่ายทั้ง 16 แห่ง จะร่วมกันสร้างและพัฒนาชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู่ต่อไป

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส