ครั้งที่โควิด-19 ระบาดระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกมาตรการป้องกันด้านต่าง ๆ ให้ชุมชนปลอดจากการติดเชื้อ จนประสบความสำเร็จ ไม่พบแม้แต่คนเดียว

เมื่อโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ ตำบลเกาะขันธ์จึงเตรียมพร้อมรับมืออีกครั้ง โดยปรับมาตรการเดิมให้เข้มข้นขึ้น โดยมีตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 เกาะติดผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและต่างประเทศที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะขันธ์ หากพบให้รายงานข้อมูลมายังคณะกรรมการระดับอำเภอทราบทันที และจะต้องดำเนินการคัดกรอง กักตัวไว้สังเกตโรค เป็นระยะเวลา 14 วัน

ส่วนในเด็กปฐมวัยก็กำหนดให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอสม. ไปเยี่ยมบ้าน พร้อมกับแนะนำผู้ปกครองเด็กให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นให้ทำกิจกรรมอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าบริเวณที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม นอกจากนี้ครูในศพด.จะต้องเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมทันทีที่สถานการณ์คลี่คลาย เช่น การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ของเล่น และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย โดยจัดหาอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนให้มีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย

และเพื่อให้คนในชุมชนมีอาหารไว้บริโภคอย่างไม่ขาดแคลน จึงจัดตั้ง “ธนาคารอาหารชุมชน” เพื่อสนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และจัดทำ “แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่รับมือวิกฤตโควิด 19” และเปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงเมื่อกักตัวครบ 14 วัน หากมีความประสงค์จะมาช่วยดูแลแปลงผักก็สามารถมาร่วมกันปลูกผักในแปลงสาธิต และยังนำกลับไปบริโภคได้ทุกวันเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนด้วย

มาตรการต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์ได้นำมาใช้นี้ สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ในการระบาดระลอกใหม่นี้ ตำบลเกาะขันธ์ยังปราศจากผู้ติดเชื้อ

 

# COVID-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส