จากประสบการณ์ครั้งก่อนที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลายคน จนผู้คนหวาดผวา และเมื่อโควิดกลับมาระบาดอีกครั้ง คณะกรรมการพัฒนาตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ตั้งหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม อย่างเข้มงวด โดยถอดบทเรียนจากมาตรการเดิมที่เคยใช้เมื่อปี 2563 แล้วนำมาปรับใช้ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาสู่ชุมชน

มาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้ เริ่มจากตั้งด่านเพื่อคัดกรองคนเข้า-ออก ตรวจวัดอุณหภูมิ และสอบถามเบื้องต้นว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ มีการให้ลงชื่อและช่องทางการติดต่อ เพื่อตรวจสอบกว่าหลังจากเข้ามาพำนักแล้วได้มีการกักตัวจนครบ 14 วันหรือไม่ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยปรับพื้นที่ให้บริการ จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1 เมตร มีจุดตรวจคัดกรองและดูแลด้านสุขภาพจิต อีกทั้งมีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทุก 2 ชั่วโมงด้วย

คณะกรรมการพัฒนาตำบลทุ่งสง ยังให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันในตลาดและร้านค้า โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า แจกเอกสาร หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และมีการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสวมหน้ากากอนามัยด้วย

พร้อมๆ กันนั้น ยังรณรงค์ผู้มาใช้บริการในตลาด หากเห็นพ่อค้าแม่ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัย-แล้ว ต้อง “ไม่ใส่ ไม่ซื้อ” และพ่อค้าแม่ค้าเอง ก็จะไม่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดบริการล้างมือทุกจุดที่เป็นทางเข้า-ออก โดยให้ตลาดทุกแห่งในพื้นที่ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ด้านการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ ทางคณะกรรมการพัฒนาตำบลทุ่งสงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ มีการจัดโครงการลดรายจ่าย พักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน โดยเลื่อนกำหนดระยะเวลาไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะควบคุมได้และเข้าสู่ภาวะปกติ

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะไม่อยากประสบกับสถานการณ์เช่นเดียวกับเมื่อต้นปี 2563 ที่มีผู้ติดเชื้อมากถึง 12 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย โดยในครั้งนี้นอกจากจะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งคนทำงานทุกคนมั่นใจว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้และไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

# COVID-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส