สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 16 แห่ง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

โดย นางสาวพวงเพชร  ราษีสวย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะ อปท.แม่ข่าย  ได้นำเสนอทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานศูนย์จัดการเครือข่ายและ อปท.เครือข่าย ใน  5 ประเด็น ที่จะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุนั้นทุกชุมชนจะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 11 อปท.จากเดิมมีแล้ว 5 อปท. และตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมรายได้และอาชีพของผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะจัดทำแผนที่ตำแหน่งบ้านของผู้สูงอายุเพื่อรับการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

 

  • การสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ทุกชุมชนอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการสื่อสาร และจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแผนพัฒนาเพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น

 

  • การจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน จะดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการออม อบรมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ ส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อให้ชุมชนมีความมั่งคงและสมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อช่วยกันพัฒนามาตรฐานของสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ นอกจากนี้แต่ละชุมชนต้องหาจุดขายเพื่อใช้เป็นแลนด์มาร์กดึงคนเข้ามายังชุมชน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน หรือศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

 

  • ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ ทุกชุมชนต้องช่วยกันลดจำนวนนักดื่ม อย่างน้อยปีละ 200 คน/ อปท.หรือ 3,200 คน ด้วยการพัฒนากลไกพื้นที่ ใช้หลักการ 4 สร้าง 1 พัฒนา ลดเมา:เพิ่มสุข โดยขจัดตั้งศูนย์บัดบำลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์ เชิดชูบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้า กำหนดเขตปลอดสุรา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ป้ายสัญลักษณ์จราจร สำรวจพื้นที่อันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย.และสร้างเครือข่ายร้านค้าปลอดเหล้างดจำหน่ายในวันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ

 

  • การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติดโดยชุมชน ตั้งเป้าหมายลดจำนวนนักสูบอย่างน้อยปีละ 100 คน/อปท. หรือ 1,600 คน ทั้งเครือข่าย/ปี ดังนั้นทุกชุมชนจะมีการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ พัฒนานวัตกรรมทางเลือกเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรลดความอยากบุหรี่ รวมทั้งตั้งศูนย์บำบัดและให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่และสารเสพติด โดย ในขณะเดียวกันจะมีการตั้งโครงการการขับเคลื่อน “เลิกสูบบุหรี่ก็เจอสุข” ทำให้ในครัวเรือนมีเงินเหลือใช้มากขึ้น

จากเป้าหมายทั้ง 5 ข้อนี้ ทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบหนองกระทุ่ม และเครือข่ายทั้ง 15 แห่ง รวมทั้งทุกคนในชุมชนสัญญาว่าจะทำงานร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและพึ่งพากัน เพื่อที่จะทำให้ทั้ง 5 เป้าหมายนี้สำเร็จและนำไปสู่การสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง