แม้จะพบผู้ติดเชื้อในภาคใต้จำนวนไม่มาก จากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทาง อบต.ตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดเตรียมมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ชุมชนกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด เพราะเด็ก ๆ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคจากโรงเรียน สถานที่เรียนพิเศษ หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ในเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงมีมาตรการรองรับแบ่งเป็น 2 ระยะด้วยกันคือ

ระยะปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ให้นำเด็กออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น  เด็กทุกคนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตนเอง หากบ้านไหนไม่สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ ก็จะจัดให้ครูไปเยี่ยมบ้านนำใบงานไปให้เด็กทำและให้คำแนะนำผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนผ่านระบบ DLTV นอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้ปกครองทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งของเล่นเด็กทุกชนิดเป็นประจำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูจะช่วยกันทำความสะอาด, ห้องเรียน, ของเล่นเด็กทุกชิ้น และห้องน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ในส่วนของอาหาร ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยที่สังกัดศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ข้าวและอาหาร 2 อย่าง เช่น ซุปกับไข่เจียวและผลไม้ เป็นต้น โดยให้ผู้ปกครองมารับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดจุดรับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งบุตรหลาน ในอาคารเรียน และตรวจวัดอุณหภูมิเด็กทุกคน หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านทันที ขณะเดียวกัน ครูพี่เลี้ยงจะผู้ดูแลเด็กให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาอีกด้วย

ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้ปรับเปลี่ยนวันเวลา การบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก จากสัปดาห์ละ 1วัน  เป็นสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อลดความแออัด  โดยจะเน้นดูแลกลุ่มเด็ก 0-5 ปีเป็นพิเศษ โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ เฝ้าระวัง วัดไข้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากพบความเสี่ยง จะแยกสถานที่และย้ายสถานที่ให้เด็กได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

จากการใช้มาตรการดังกล่าว สามารถลดความเสี่ยงให้กับเด็กปฐมวัยห่างไกลจากเชื้อโควิด-19ได้  และเด็กยังสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ยังมีมาตรการคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง, พร้อมทั้งให้ความรู้คนในชุมชน, แจกจ่ายหน้ากากอนามัย, จัดหาอาชีพเสริม และจัดหาอาหาร  ดังนั้นหากทุกครอบครัวพร้อมใจให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้คนในชุมชนและเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน

 

#COVID-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส