เมื่อเกิดข่าวลือ หรือ Fake news ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2563 ว่ามีกลุ่มเสี่ยงจำนวน 50 คน เดินทางจากประเทศ มาเลเซีย มาพักอาศัย ในเขตเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ข่าวนี้ได้สร้างความตระหนก วิตกกังวล ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารที่แท้จริง เทศบาลตำบลปริก จึงมีมาตรการลงโทษ ผู้ที่ปล่อย Fake news และเร่งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อเกิดการระลอกใหม่เกิดขึ้น เทศบาลตำบลปริก จึงได้ถอดบทเรียนเดิมนำมาปรับเป็นแผนรับมือครั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบข่าวปลอมและออกประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการสร้างพลังด้วยความเข้าใจ เน้นการให้ความรู้ และการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ซึ่งเทศบาลตำบลปริกได้ใช้ระบบข้อมูลโดยการสำรวจเพื่อตรวจสอบ ชี้เป้า เทียบเคียงผู้ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่และผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้สามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ 100 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการลงโทษหากมีการสร้างข่าวเท็จ สร้างความแตกตื่นให้ประชาชน และแจ้งให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลปริก และจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) พร้อมกันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการปล่อยข่าวปลอมและรายงานสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงทุกวันผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ทั้ง 7 ชุมชน  วันละ 2 รอบ คือ แบ่งเป็น รอบเช้า  เวลา 09:00 – 12:00 น. รอบบ่าย เวลา 13:00 – 16:00 น.

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และคณะทำงานมีชุดข้อมูลที่พร้อมในการนำมาใช้เพื่อจัดการปัญหาข่าวปลอมได้อย่างรวดเร็วและลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงจากชุดข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย

#COVID-19

#ชุมชนรู้รับปรับตัว

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส

#ตำบลสายพันธุ์ใหม่