ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปลายปี 2563 โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากกิจการหลายแห่งต้องปิดตัวลง ส่งผลให้คนตกงาน ขาดรายได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารตำบลเขาปู่ จึงวางแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือคนในชุมชนที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ social smart city

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา โดยช่วยเหลือในส่วนกองทุนกลุ่มออมทรัพย์และดำเนินการภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบ social smart city ซึ่งเป็นโครงการจัดสวัสดิการในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหลักหรือลักษณะเฉพาะในพื้นที่  ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการจัดสวัสดิการแบบครบวงจร เน้นการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ ตลอดจนส่งเสริมการออมจัดทำโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยสนับสนุนครัวเรือนให้ปลูกพืชผักตามฤดูกาล ได้แก่ ผักบุ้ง พริก แตงกวา และเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายด้วย

ในขณะเดียวกันมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนเงินล้านซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลที่ส่งเสริมในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2545 จะนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการปล่อยให้กู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี

มาตรการดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระเรื่องหนี้สินให้คนในชุมชนแล้ว คนในตำบลเขาปู่ทุกครัวเรือนยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกผักไว้กินเอง ซึ่งแม้จะขาดรายได้หลักแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ไม่ติดขัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#COVID-19

#ชุมชนรู้รับปรับตัว

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส