เทศบาลตำบลบ้านแฮด ยึด 4 องค์กรหลัก ร่วมกันขับเคลื่อนงานควบคุมโรคระบาด  พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร ให้พร้อมรับมือกับการระบาดอย่างทันท่วงที  อีกทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น กล่าวถึง การทำงานของเทศบาลในการตั้งรับ ปรับตัว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า  4 องค์กรหลักในพื้นที่ทำงานร่วมกัน โดยมีเทศบาลตำบลบ้านแฮด ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ รวมไปถึงพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน ขณะที่ภาคประชาชนจะมีทีม อาสาสมัคร มีทีม อสม.และเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่ เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงาน

“ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรนั้น เราจะมีการอบรมกลุ่มย่อย อบรม อสม.โดยจะมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และ รพ.แม่ข่าย เข้ามาช่วย ทั้งนี้เมื่อมีการอบรมแล้ว จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบล”

 

นอกจากนี้ กองสาธารณสุขยังทำงานบูรณาการกับ กองช่าง  เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เช่น  อ่างล้างมือ  หรืออุปกรณ์ป้องกันโควิด ซึ่งการทำงานดังกล่าว  เป็นเหมือนทีมเพื่อนช่วยเพื่อน จะมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ให้กลุ่มกองอื่นๆด้วย เพื่อช่วยเหลือกันทำงาน

นางอัญชนา ยังกล่าวถึง การฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการระบาดครั้งนี้ว่า  มีโครงการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มบริษัทเบทาโกร เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2563 ขณะที่เทศบาล มีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน ทั้งการสร้างอาชีพ มีกลุ่มขายผลิตภัณฑ์ผ้า กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มหมอนคนพิการ โดยเทศบาลช่วยเหลือในการหาตลาด เปิดช่องทางขายออนไลน์ พร้อมทั้งจะอบรมการขายออนไลน์ให้คนในชุมชน ให้สามารถดูแลเพจ ดูแลระบบ การขายออนไลน์ของตนเองได้  เพื่อให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้

“ ที่ผ่านมาเราได้มีการสรุปบทเรียนเรื่องการพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก หรือ เงินกู้ต่างๆ  ซึ่งชาวบ้านได้ข้อสรุปว่าควรจะยืนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองมากกว่า เพราะการให้แบบนั้นจะไม่ยั่งยืน การจัดการตัวเองจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุด ขณะเดียวกันเทศบาลเอง ก็มีการหนุนเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นทางการเงินเสริมให้ด้วย และมีการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

 

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับ ปรับตัว