สะอาดสมบูรณ์เป็นตำบลน่าอยู่ ทั้งจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในหลากหลายเรื่องราว จนนำไปสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน

 

ตระเวนส่องสะอาดสมบูรณ์ เยือนแหล่งเรียนรู้การมีส่วนร่วม เสริมสวัสดิการ สร้างสุขภาวะ