5_แนวทางการวิเคราะห์สถานะสุขภาวะชุมชน (Healthy Community Profile)_ธ.ค. 60