8_คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนระบ_compressed