9_คู่มือการประชุมเชิงปฏบัติการการเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร มหาวิชาลัยดอนแ