5 เรื่องราวตำบลสุขภาวะ ชาวโคราช ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

# 1 อบต.หินดาด กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

 

“ข้าวโป่ง” ขนมพื้นบ้าน แผ่นเล็ก ๆ หลากหลายรสชาติ จากกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยยาง คือ อีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของอบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

นายพิบูลย์ แสงสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เล่าว่า ต.หินดาด มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีประชากร 5,625 คน จาก 1,285 ครัวเรือน โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ 16.85% ทาง อบต.จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทำอาชีพเสริมกันเกือบทุกหมู่บ้าน  โดยได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (พมจ.) ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ จนรวมกลุ่มกันได้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน เป็นต้น

 

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวโป่งสมุนไพรผักและผลไม้ บ้านห้วยยาง อบต.มองเห็นศักยภาพในการผลิต ทางอบต.หินดาดได้ประสานขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการทำการตลาดออนไลน์ จนสามารถยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ขณะเดียวกันกลุ่มข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ได้พัฒนาสูตร จากสูตรดั้งเดิมให้มีหลากหลายรสชาติมากขึ้น เช่น  รสกล้วยหอม ฟักทอง เมลอน มันม่วง ทำให้กลุ่มอื่น ๆ ได้รับประโยชน์จากการผลิตข้าวโป่งดังกล่าว ทำให้การเงินหมุนเวียนในชุมชนอย่างทั่วถึง

ด้านนางบุญล้อม นางสันเทียะ เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวโป่งสมุนไพรผักและผลไม้ บ้านห้วยยาง บอกว่า จุดเด่นของข้าวโป่งห้วยยางคือ เป็นข้าวโป่งอินทรีย์ เพราะกลุ่มรับซื้อข้าวอินทรีย์จากกลุ่มข้าวอินทรีย์ในหมู่บ้าน รวมถึงกล้วยหอม มันม่วง ฟักทอง ก็รับซื้อจากชาวบ้าน เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และการที่อบต.เข้ามาสนับสนุน ให้หน่วยงานวิชาการมาให้ความรู้ ยิ่งทำให้กลุ่มเติบโตผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้อีกด้วย

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว