อบต.โนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ใช้ “1 หมู่บ้าน 1 เจ้าหน้าที่ อบต.”  ค้นหาคนยากลำบากและแก้ปัญหาภายใน 15 วัน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่ประสบความยากลำบาก

พื้นที่ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  มี 10 หมู่บ้านและมีประชากรจำนวน 3,847 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้ทราบปัญหาของคนในชุมชน นายเฉลิม ควันพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เกิดไอเดียส่งเจ้าหน้าที่อบต.จำนวน 10 คน ลงไปประจำอยู่ในทุกหมู่บ้าน เพื่อสำรวจปัญหาปัญหาความยากจนของประชากรในพื้นที่ เมื่อพบผู้ประสบปัญหาจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

 

เช่น เมื่อพบคนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ทาง อบต. จะเร่งประสาน ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ อบจ.นครราชสีมา สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีจิตอาสา อาสาสมัคร อปพร.และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันดำเนินการ

 

ขณะเดียวกันหากพบผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ก็จะจัดอาสาสมัคร 1 คน ดูแลผู้ป่วย 2 คน และมีนักบริบาลท้องถิ่น อีก 2 คน เข้าไปดูแลช่วยเหลือด้วย

นอกจากนี้ อบต.โนนประดู่ ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน และอีก 21 กองทุน ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 26 ล้านบาท เข้ามาช่วยในการจัดสวัสดิการในชุมชน

ซึ่งในทุกกระบวนการช่วยเหลือของแต่ละเคส จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ ภายใน 15 วัน

ทั้งหมดนี้เกิดจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ประสบปัญหาความยากลำบากในชีวิต ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวดเร็ว

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว