5 เรื่องราวตำบลสุขภาวะ ชาวโคราช  ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#4 อบต.หนองสรวง กับ ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 

อบต.หนองสรวง สร้างระบบชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างทั่วถึง

“เป้าหมายคือเราต้องให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งจะมีประเด็นการช่วยเหลือ ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม เน้นการสร้างความร่วมมือของชุมชน ทั้ง ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการ สร้างระบบช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ใน 4 ประเด็น คือ การดูแลสุขภาพ การจัดสวัสดิการโดยชุมชน การสร้างความร่วมมือ  และการสร้างงาน สร้างรายได้”

ธนันต์พัฒน์  พรมพิลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เล่าถึงการขับเคลื่อน “ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” ของ อบต.หนวงสรวง

 

ธนันต์พัฒน์ เล่าต่อว่า หลังจากได้ร่วมงานกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. ทำให้ได้เรียนรู้การทำระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และ ข้อมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) มีข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือคนในชุมชนได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น การเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีทั้งผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงและติดสังคม ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับก้าวต่อไปของ อบต.หนองสรวง คือ การตั้งรับและปรับตัวกับสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ โดยการมุ่งไปที่การสร้างจิตอาสาเข้ามาเป็นโครงข่ายการช่วยเหลือกันในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เข้ามาเป็นจิตอาสา

“ตอนนี้กำลังปั้นกลุ่มจิตอาสา เพื่อเป็นโครงข่ายการช่วยเหลือกันในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต เราจะอาศัยกลุ่มจิตอาสาซึ่งอาจจะมีกลุ่มเด็กเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน มาเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือ เป็นโครงข่ายช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เรื่องอาชีพ เรื่องภัยพิบัติ และเรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ตอนนี้วาดฝันว่าจะมีโครงข่ายที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น” รองปลัดอบต.หนองสรวง กล่าว

 

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว