5 เรื่องราวตำบลสุขภาวะ ชาวโคราช  ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#5 อบต.มะเกลือใหม่ การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาวะชุมชน

 

อบต.มะเกลือใหม่ ใช้ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และข้อมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) มาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 5 ด้าน

ประกอบด้วย บุคคลต้นแบบการเลิกเหล้า, ชุมชนปลอดสุราและการพนัน (บ้านใหม่สันติ), โครงการ”กล้าดี” โรงผลิตน้ำดื่มกล้าดี, “เฮือน โฮม ฮัก ผู้เฒ่า” โรงเรียนผู้สูงอายุที่เป็นแหล่งพบปะของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน ซื้อขายข้าวเปลือกช่วยชาวนา, สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน ฟาร์มโคนมเพื่อคนในชุมชน, กาแฟดงมะไฟ, วิสาหกิจชุมชนไม้ตัดดอกเบญจมาศ

หลากหลายโครงการ หลากหลายกิจกรรม ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการขับเคลื่อนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สู่การเป็นตำบลสุขภาวะ และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตำบลมะเกลือใหม่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ คือ ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดลงลึกถึงรายครัวเรือนและหมู่บ้าน และข้อมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) เป็นข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ บ่งบอกถึงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน มาใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 5 ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง

ปราณี กาญจนพิมาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.มะเกลือใหม่ บอกว่า ตำบลมะเกลือใหม่สามารถนำข้อมูลตำบลที่จัดทำขึ้นและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุ เรื่องเด็กและเยาวชน เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสุขภาพ สวัสดิการชุมชน ก็สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดหาระบบและวิธีการเข้าไปแก้ปัญหาได้ หรือตั้งรับและป้องกันปัญหาด้วย

“การนำข้อมูลมาใช้ ช่วยในการขับเคลื่อนดูแลด้านสุขภาพและตำบลสุขภาวะ ซึ่งพอเราเก็บข้อมูลทำให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เราต้องไปเสริมสร้างและพัฒนาทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ เราจะไปจับและลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกส่วน” ปราณี กล่าว

นับได้ว่าชุมชนมะเกลือใหม่เป็นชุมชน ประสบความสำเร็จในการพึ่งพาตัวเอง และเป็นต้นแบบได้อย่างงดงาม เป็นหนึ่งอีกชุมชนที่สามารถนำข้อมูลตำบล (TCNAP) และข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP) มาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลคนทั้งตำบลได้เป็นอย่างดี

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว