เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 108 แห่ง
ร่วมการประกาศนโยบายสาธารณะและมาตรการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย