สรุปสาระสำคัญ บทเรียน ความสำเร็จ การรับมือและป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน
โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ทั้งจากเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตำบลขับขี่ปลอดภัย
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนา “ชุมชนท้องถิ่น พร้อมลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย”มุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยมี เครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัย ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนเครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
• บทบาทร่วม ระหว่าง ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.ตำบล ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดย นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
• การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน
โดย นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
• ร่วมมือร่วมใจ บูรณาการความปลอดภัยบนท้องถนน
โดย นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
• จิตอาสาร่วมสร้างถนนปลอดภัย ส่งทุกคนกลับบ้าน
โดย นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน ทีมจิตอาสาแทนคุณแผ่นดิน เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย