อบต.สะพานไม้แก่นร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายสมโชค แถวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้อำนวยการ รพ.สต. ฝ่ายปกครอง อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สะพานไม้แก่น ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง ด่านตรวจชุมชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และยอดผู้เสียชีวิตให้เป็นศูนย์ ตามแนวทาง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย