อบต.หนองพิกุล ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศูนย์อปพร. อบต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ นางสุวรรณา แจ้งมณี นายกอบต.หนองพิกุล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาอบต. หนองพิกุล ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน นี้

โดยการดำเนินการได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดตั้งจุดบริการประชาชน ด่านตรวจชุมชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และยอดผู้เสียชีวิตให้เป็นศูนย์ ตามแนวทางลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย โดยชุมชนท้องถิ่น
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย