บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการรู้รับปรับตัวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
.
#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับ ปรับตัว