สสส. จัดปฐมนิเทศ ศชช. ทำแผนดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 65 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฐมนิเทศศูนย์เชี่ยวชาญและเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  ( ศชช. ) ผ่าน  3 ปฏิบัติการ ได้แก่

ปฏิบัติการที่ 1 วิเคราะห์ทุนและศักยภาพของพื้นที่รวมทั้งแนวทางการคัดเลือกประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่นำสู่การแก้ไขปัญหา

ปฏิบัติการที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและแผนผู้สูงอายุตำบล

และ ปฏิบัติการที่ 3 การจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น และออกแบบการเก็บข้อมูล เพื่อสรุปบทเรียนในการนำเข้าสู่เวทีนโยบาย

 

โดยในการปฐมนิเทศดังกล่าว มี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์คือ

(1) ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญและศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

(2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและแผนผู้สูงอายุตำบล

(3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการที่จะนำสู่การแก้ปัญหาเชิงประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

และ (4) เพื่อออกแบบระบบการเก็บข้อมูลและสรุปบทเรียนเพื่อนำเข้าเวทีนโยบายสู่การสร้างปฏิบัติการและพัฒนางานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนและบทบาทหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้ศชช.ได้เรียนรู้และเห็นภาพการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ชัดขึ้น ศชช.ได้ลงพื้นที่ “โรงเรียนฮอมสุข” หรือโรงเรียนผู้สูงอายุดอนแล้ว และเรียนรู้เรื่องการให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว ไปพร้อมกันด้วย

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว