ตำบลสมอแข

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนฐานคุณธรรม จัดการสุขภาวะชุมชนครบทุกมิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา