ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองอีบุตร

ตลาดสีเขียว พ่อค้า ทำเกษตรปลอดภัยมีรายได้ ทุกสัปดาห์ ลูกค้า สุขภาพดีถ้วนหน้า มีอาหารหลากหลาย