เสวนา “บทเรียนจากวิกฤตสู่การสานพลังสร้างสุขภาวะให้ยั่งยืน” ที่บอกเล่าถึงกลไกต่างๆ ที่นำมาสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤต โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19

โดยตัวแทนจาก 4 หน่วยงานหลักที่สนับสนุนการทำงานของชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย

  • คุณธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • คุณกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  • คุณกฤษฎา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

โดยมี คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวรายการข่าว 3 มิติ ดำเนินรายการ




#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
#สสส.