pin up

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จัดเวที “สานพลังสู่การพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ที่ยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข” พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “คนดี คนสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข” และประกาศความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ร่วมสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 300 คน 17 อปท.