ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดีโดยได้เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ
ที่มีการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
กำหนดเปิดรับการเสนอชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560  โดยจะประกาศผลและยกย่องเชิดชูในเดือนสิงหาคม 2560
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ www.moralcenter.or.th