ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินต้นแบบ จุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของ นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีเกษตรของชาวบ้านใน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ 50 ไร่ ที่เคยแห้งแล้ง ให้กลับมามีรายได้ตลอดทั้งปี จากการปรับพื้นที่นาให้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์
จากความพยายามในการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวบ้าน ก่อเกิดเป็นแนวทางเพื่อการบูรณาการชุมชน ที่จะช่วยให้ ต.ขุนทอง กลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นต้นแบบด้านการสร้างความมั่นคงในอาชีพในรายได้ ให้ชาวบ้านสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปขายแรงงานยังพื้นที่เขตเมือง
ขอบคุณรายการข่าว ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT สถานีโทรทัศน์ ช่อง3 SD TV Digital