หลายชุมชนได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ควายไทย โดยมีการจัดตั้งธนาคารโคกระบือของชุมชน ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โคกระบือ เพราะนอกจากจะสัมพันธ์กับวิถีการผลิตของสังคมไทยมาแต่โบราณ โคกระบือยังทำให้เกษตรกรเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้

ควายไทยใน ต.ขุนทอง ที่มีมากถึง 93 ตัว เกิดจากเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ แต่ยังทำให้ ต.ขุนทอง กลายเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นหนึ่งในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ด้วยพลังของชุมชน

ขอบคุณรายการข่าว บ่ายโมง ตรงประเด็น สถานีโทรทัศน์ Thai PBS