[อาชีพ]
(สร้างสัมมาชีพ) ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนของชุมชน ผลิตของใช้เองในครัวเรือนจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็นการลดค่าใช้จ่าย