บทเรียน 7วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีคนบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชน  ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 12 จุด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้เสนอกับเครือข่าย อบต.วังกรด

อย่างไรก็ตามมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีคนบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต โดยจะสรุปบทเรียนต่อไป

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่

ปฏิบัติการที่ ๓ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ตารางที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ (ข้อมูล ช่วง ๗ วันอันตราย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

คำชี้แจง ให้บันทึกสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ใส่ลงในตาราง โดย จัดทำเอกสารเป็นรายวันให้กับจุดบริการที่ต้องการเก็บข้อมูลแล้วนำมารวบรวมเพื่อจัดทำบันทึก

 

รหัส ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย
๑. เด็ก ๐-๓ ปี ๒. เด็ก ๓-๕ ปี ๓. เด็ก ๖-๑๒ ปี ๔. เยาวชน ๑๓-๒๕ ปี ๕. วัยทำงาน 26-๖๐ ปี ๖. หญิงตั้งครรภ์ ๗. ผู้สูงอายุ
๘. ผู้ป่วยติดเชื้อ ๙. ผู้ป่วยจิตเวช ๑๐. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๑๑. คนพิการ ๑๒. ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ๑๓. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๔.ทุกกลุ่มประชากร
รหัส ประเภทยานพาหนะ
๑. จักรยาน ๒. จักรยานยนต์ ๓. รถยนต์ ๔. รถบรรทุก ๕. อื่นๆ ระบุ……
ลำดับ วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา รายละเอียดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ ชื่อถนน จุดสำคัญใกล้เคียง ประเภทยานพาหนะ(รหัส ประเภทยานพาหนะ) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง จำนวนผู้ประสบเหตุ สถานะ ผู้บันทึก
ช่วงอายุ

(รหัส ๑๓กลุ่มประชากร)

ผู้ประสบเหตุ บาดเจ็บ (จำนวน) เสียชีวิต (จำนวน)
ในพื้นที่ นอก

พื้นที่

ไม่ได้ไปรพ. ไป

รพ.

ที่เกิดเหตุ โรง

พยาบาล

 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 18.00 ขับรถปิกอัพชนต้นไม้ข้างทาง ถนนใน อบต. หมู่บ้าน 3 2 2 คนที่ 1 (5)

คนที่ 2

(5)

2 สุบิน

 

        สรุปภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชน  ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 12 จุด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง          ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้เสนอกับเครือข่าย อบต.วังกรด การเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีคนบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต