เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นาเจริญ  ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรม วิถีพุทธต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างต้นแบบ บุคคล ครอบครัว ลด ละเลิก สกัดนักดื่มหน้าใหม่

 

เป็นโครงการรณรงค์ทั่วพื้นที่ตำบลนาเจริญแบบดาวกระจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มและรณรงค์สร้างความดีตามแบบวิถีพุทธนาเจริญให้คงอยู่ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการจัดงานให้ความรู้ในการควบคุมเครื่องดื่มฯการใช้ชีวิตพอเพียง,การสร้างวัฒธรรมอันดีไม่ให้สูญหายสืบทอดสู่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงาน,เครือข่ายพระสงฆ์และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาขึ้นทั้งนี้ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายพระสงฆ์ระดับอำเภอและจังหวัด 2.สร้างบุคคล/ครอบครัว/ผู้นำ/หน่วยงาน/เครือข่ายลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร สกัดนักดื่มหน้าเก่าและนักดื่มหน้าใหม่

3.เพื่อสร้างกองทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เลิกเหล้า