https://www.youtube.com/watch?v=4fsldhevudg&t=15s

เปิดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”  ชุมชน๑,๕๐๐ ตำบลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความสนุก

ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส ) จัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2561 “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ ตำบลมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า๔,๐๐๐ คน โดยนำเสนอข้อมูลชุมชน และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน