สถานการณ์ภาพรวมเครือข่าย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม”สถานการณ์ปัญหา ความต้องการและแนวทาง “การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนตามกลุ่มประชากรของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์