ใกล้เทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ หลายชุมชนภายใต้ “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”เริ่มจัดกิจกรรมเปลี่ยนเพิ่มพลังผู้สูงอายุ

โดยจากการสำรวจของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พบ ว่า จากข้อมูลในการทำงาน สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๒,๗๐๕ แห่ง มีประชากรในเครือข่าย ๘.๕ ล้านคน  หรือคิดเป็นจำนวนครัวเรือนจำนวน ๒.๗ ล้านครัวเรือน ผลการสำรวจสถานะชุมชน จากการทำงานของกลไกเครือข่ายในพื้นที พบว่า มีผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี มากที่สุด ร้อยละ ๕๕ ซึ่งในกลุ่มนี้ หากมีการเตรียมพร้อมที่ดีก็สามารถเปลี่ยนภาระเป็นพลังได้

ชุมชนที่เริ่มกิจกรรมเปลี่ยนพลังผู้สูงอายุ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.โนนประดู่ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนภิบาลชราสุขตำบลโนนประดู่(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 11 “อุปกรณ์ออกกำลังกายจากก้านตาล” ประจำปีงบประมาณ 2561 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

นอกจากนี้ อบต.บ้านกงนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านกง เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ระหว่างวันที่3-5 มี.ค.61

ขณะที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.หนองฮี  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม กับจัดโครงการฝึกอาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากท้องถิ่น