เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วันที่ 13  เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่   อ.สีดา จ. นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนประดู่จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว “สายใยรักในชุมชนตำบลโนนประดู่” กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.โนนประดู่ เป็นประธานในพิธี วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่

 

 

ที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ2561 สูงวัยสร้างเมือง เปลี่ยนภาระเป็นพลัง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  จัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี  เวลา 06.30 น.ในงานมีการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์ รพ.สต.ปลาซิว บริการตัดผมฟรี โดยจิตอาสา  และเสวนาภายใต้แนวคิด สูงวัยสร้างเมือง เปลี่ยนภาระเป็นพลัง พิธีเปิดวันผู้สูงอายุและเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมือง

 

 

 

 

และในวันที่ 11เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

สำหรับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับคำสั่งจากจอมพล ป.พิบูลสงครามซึ่งสมัยนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ.2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน มีความทุกข์ยากประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมถึงกำหนดนโยบายที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

คณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า ” ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ” ในขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญภาษาอังกฤษว่า Add life to years ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งถือว่าเป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคำว่า ” ผู้สูงอายุ ” ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา

 

ส่วนในประเทศไทยที่สมัยรัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันในวันสำคัญเช่นนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือเป็นเสมือนวันรวมญาติ ซึ่งรัฐบาลเองก็มองเห็นความสำคัญ และความสอดคล้องกัน ทำให้กำหนดวันสงกรานต์นี้ เป็นวันผู้สูงอายุด้วยและได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ส่วนที่เลือกดอกลำดวน นั้น เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป และต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุอีกด้วย

การรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ด้วยการกำหนด “วันผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมอง และเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่เป็นคนใกล้ตัว