“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”
.
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภายใต้แนวคิด “เล่นตามพ่อ” แนวคิดที่มาจากการเล่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเยาว์ ที่ทรงเล่นอย่างง่าย ๆ โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่น หัวใจสำคัญของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คือ การสร้างความตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น จนนำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศชาติ
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส