เกี่ยวกับสำนัก ๓

สุขภาวะชุมชน เราเป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวการขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
เราเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมความรู้ และศาสตร์หลายแขนงในการพึ่งตนเอง ที่ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง

เกี่ยวกับเรา

 • ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาชุมชนอยู่ที่ไหนบ้าง?
 • มีปัญหาเรื่องอาหาร การจัดการน้ำ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ทำอย่างไร?
 • อยากได้ความรู้เรื่องการตั้งธนาคารชุมชน หาได้ที่ไหน?
 • ตั้งกลุ่มการเกษตรแล้วต้องบริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืน?
 • เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างไร?
 • อีกหลายคำถาม และข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในชุมชนท้องถิ่น อยู่ใน “สุขภาวะชุมชน”

ภาคีสนับสนุน

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบ ศวภ.ล้านนา
 • ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคกลาง
 • ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคใต้
 • ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
 • ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนความเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็น
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้(ศปง.)
 • สำนักสนับสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)