ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2555
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2556
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2557
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2558
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2559
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2560
ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2561