ภาคเหนือตอนบน

จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน Facebook Website
เชียงราย พาน เทศบาลตำบลเมืองพาน
เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตำบลเมืองชุม
เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา
เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลตำบลท่าข้าม
เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลตำบลม่วงยาย
เชียงราย พาน เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เชียงราย เทิง เทศบาลตำบลหงาว
เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลตำบลหล่ายงาว
เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
เชียงราย เวียงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
เชียงราย เทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง
เชียงราย แม่จัน เทศบาลตำบลป่าซาง
เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย
เชียงราย เทิง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตำบลเม็งราย
เชียงราย เทิง เทศบาลตำบลสันทรายงาม
เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงราย แม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เชียงราย แม่สรวย เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตำบลแม่เงิน
เชียงราย แม่ลาว เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เชียงราย เชียงของ เทศบาลตำบลสถาน
เชียงราย เทิง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
เชียงราย เชียงของ เทศบาลตำบลบุญเรือง
เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตำบลป่าตาล
เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
เชียงราย เชียงของ เทศบาลตำบลครึ่ง
เชียงราย เชียงของ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
เชียงราย เชียงของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน
เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า
เชียงใหม่ หางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
เชียงใหม่ สันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา
เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม
เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว
เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย
เชียงใหม่ หางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลขัวมุง
เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง
เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก
เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา
เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง
เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ
เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล
เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง
เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลตำบลสันทราย
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ
เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ
เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง
เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตำบลป่าบง
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข
เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง
เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลตำบลท่าตอน
เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย
เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ
เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ
เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลเมืองเมืองงาย
เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
น่าน เวียงสา เทศบาลตำบลขึ่ง
น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง
น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย
น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
น่าน เวียงสา เทศบาลตำบลเวียงสา
น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
น่าน ปัว เทศบาลตำบลปัว
น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ
น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนตำบลริม
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง
น่าน ปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลแงง
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น่าน เชียงกลาง เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา
น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง
น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
พะเยา เชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน
พะเยา จุน เทศบาลตำบลจุน
พะเยา ปง เทศบาลตำบลปง
พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนตำบลออย
พะเยา ปง เทศบาลตำบลงิม
พะเยา จุน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
พะเยา จุน เทศบาลตำบลหงส์หิน
พะเยา ดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
พะเยา ดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านสาง
พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา
พะเยา ภูซาง เทศบาลตำบลสบบง
พะเยา ดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง
พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
พะเยา เชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
แพร่ สูงเม่น เทศบาลตำบลสูงเม่น
แพร่ สอง เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต
แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
แพร่ ลอง เทศบาลตำบลปากกาง
แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่ยวม
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ลำปาง แม่ทะ เทศบาลตำบลน้ำโจ้
ลำปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
ลำปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
ลำปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ลำปาง แม่ทะ เทศบาลตำบลนาครัว
ลำปาง เสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม
ลำปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
ลำปาง วังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ลำปาง ห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ลำปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
ลำปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
ลำปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
ลำปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
ลำปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ลำปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ลำปาง เกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
ลำปาง แม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ
ลำปาง เกาะคา เทศบาลตำบลไหล่หิน
ลำปาง ห้างฉัตร เทศบาลตำบลปงยางคก
ลำปาง แม่ทะ เทศบาลตำบลสิริราช
ลำปาง งาว เทศบาลตำบลหลวงใต้
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
ลำปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
ลำปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
ลำปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ลำปาง เสริมงาม เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ลำปาง เสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 
ลำปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ลำปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
ลำปาง งาว องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ
ลำปาง เถิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
ลำปาง วังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ลำปาง แจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
ลำปาง เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ลำพูน เมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
ลำพูน บ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ลำพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองง่า
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ลำพูน แม่ทา เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
ลำพูน แม่ทา เทศบาลตำบลทาปลาดุก
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลก้อ
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ลำพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ลำพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลวังผาง
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลลี้
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลวังดิน
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลป่าไผ่
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลดงดำ
ลำพูน ลี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลศรีวิชัย
ลำพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
ลำพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ลำพูน เมืองลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง
ลำพูน แม่ทา เทศบาลตำบลทาสบชัย
ลำพูน ลี้ เทศบาลตำบลทากาศ
ลำพูน แม่ทา เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง