ภาคเหนือตอนล่าง

จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน Facebook Website
กำแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตำบลช่องลม
กำแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
กำแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
ชัยนาท หันคา เทศบาลตำบลหันคา
ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลตำบลอุดมธัญญา
นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตำบลบางไผ่
พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง
พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลตำบลวังกรด
พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตำบลไทรย้อย
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
พิษณุโลก บางระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลตำบลพุเตย
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลตำบลโคกสะอาด
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลวังชมภู
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลตำบลศาลาลาย
เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลนางั่ว
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
ลพบุรี โคกสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ลำปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลป่าเซ่า
อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง
อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
อุตรดิตถ์ มหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
อุตรดิตถ์ พิชัย เทศบาลตำบลวังกระพี้
อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก